نشست هماهنگی کمیته های اجرایی و هنری نخستین جشنواره سراسری شعر سرو با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان
1400/11/16

نشست هماهنگی کمیته های اجرایی و هنری نخستین جشنواره سراسری شعر سرو با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان