بخش های نخستین جشنواره ی سراسری شعر سرو
1400/10/06

بخش های نخستین جشنواره ی سراسری شعر سرو :

ردیف

بخش رقابتی جشنواره

شرکت کنندگان

1

عمومی (حرفه ای)

کلیه شاعران

2

 

دانشجویی

دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه های ازاد اسلامی و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

3

دانش آموزی

دانش آموزان سراسر کشور